Δασικά αυθαίρετα : Τι θα πληρώσετε για να τα σώσετε

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το πρωί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική νομοθεσία, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι νέες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων, δηλαδή τις συγκεντρώσεις αυθαίρετων κτισμάτων εντός δασικών εκτάσεων. Με δεδομένο ότι, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το περιβαλλοντικό επιτελείο του υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη, προτείνει μια άλλη …διαδρομή για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων στα δάση.

Καταρχάς, εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου αναρτώνται οι δασικοί χάρτες των περιοχών που είχαν περιληφθεί εντός ιώδους περιγράμματος στα χαρτογραφικά υπόβαθρα (δηλαδή των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι πυκνώσεις, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί από τη διαδικασία της ανάρτησης). Από τη στιγμή που θα αναρτηθούν εκκινούν οι προθεσμίες για την άσκηση των αντιρρήσεων όσων πολιτών διαθέτουν αυθαίρετο κτίσμα ώστε να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.

Καταυλισμούς στα σύνορα στήνουν οι Τούρκοι: Το νέο σχέδιο της Άγκυρας

Αποκλείονται από την υπαγωγή στις διατάξεις τακτοποίησης του νόμου όσα κτίρια δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας (ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία), όσα έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011, κατασκευές που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές (του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους Ramsar κ.ά.), σε δημόσιο κτήμα, σε αναδασωτέα έκταση, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικό χώρο ιστορικό τόπο ή διατηρητέο οικισμό, παραδοσιακό οικισμό, ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη κλπ.

Η διαδικασία τακτοποίησης

Η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου ξεκινούν με μια αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου». Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α. την περιγραφή της οικίας (και των συνοδών κατασκευών) ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,
β. τη χρήση της οικίας,
γ. τον εντοπισμό της οικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
3. Παράβολο 250 ευρώ.

Η υποβολή του αιτήματος οδηγεί στην άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Του αιτήματος ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι των αρμοδίων αρχών ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων και επιβάλλονται κυρώσεις εάν είναι ανακριβή, με το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση να αποκλείεται από την υπαγωγή στο νόμο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, δεν αναστέλλεται η προθεσμία για ενδιαφερομένους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, αίτηση για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποίαν ευρίσκεται η κατοικία τους.

Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
Για κάθε Περιφέρεια της χώρας θα καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη που θα καταγράφει τη δόμηση (αριθμός, εμβαδόν και κάλυψη κτιρίων και κατασκευών, ημερομηνία κατασκευής κλπ.) εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες. Για την Περιφέρεια Αττικής θα καταρτιστούν τρεις μελέτες, που θα καλύπτουν τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δασών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, και χωριστές οικονομοτεχνικές μελέτες για τα διοικητικά όρια των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Στις μελέτες θα περιγράφονται οι συνέπειες της διατήρησης των κατασκευών στο περιβάλλον, θα εξετάζεται η αναγκαιότητα άμεσης κατεδάφισής τους και θα αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες σε περίπτωση κατεδάφισης ή προσωρινής διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών. Στην περίπτωση διατήρησης θα περιγράφονται και οι απαραίτητες ενέργειες αντιστάθμισης που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του δασικού ισοζυγίου.

«Τακτοποίηση» μέσω προεδρικού διατάγματος

Μετά την ολοκλήρωση των οικονομοτεχνικών μελετών θα συντάσσεται προεδρικό διάταγμα, με το οποίο, μεταξύ άλλων, θα καθορίζονται:
α) οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται οικιστικές πυκνώσεις, για τις οποίες κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και την προσωρινή αναστολή των λοιπών διοικητικών κυρώσεων,
β) τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής τους,
γ) η προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη, η ανάκληση και αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών μέτρων, η αναστολή επιβολής νέων διοικητικών κυρώσεων και η αναστολή εκκρεμών ποινικών διώξεων και η μη άσκηση νέων,
δ) τα μέσα απόδειξης του χρόνου ανέγερσης και ολοκλήρωσης των αυθαιρέτων (αεροφωτογραφίες, έγγραφα της δασικής υπηρεσίας, πολεοδομικών υπηρεσιών ή άλλης δημόσιας αρχής, δικαστικές αποφάσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας) και η διαδικασία υποβολής τους,
ε) ο φορέας διαχείρισης και ελέγχου των αποδεικτικών μέσων του χρόνου ολοκλήρωσης των κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των υποβληθέντων στοιχείων και οι συνέπειες από την υποβολή ανακριβών στοιχείων

Πώς θα καθορίζεται το πρόστιμο

Το ΠΔ θα περιλαμβάνει και τον τρόπο υπολογισμού ενιαίου δασικού προστίμου για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση το κτίριο, τις συνοδεύουσες σε αυτό κατασκευές, τον καταληφθέντα περιβάλλοντα χώρο, αλλά και ειδικότερα στοιχεία, όπως η αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, η αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα, η παλαιότητα του κτιρίου, μειωτικοί και αυξητικοί συντελεστές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται πρόσφορο για τον προσδιορισμό του.

Επίσης, στο ΠΔ θα καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ενιαίου δασικού προστίμου, εφάπαξ ή σε δόσεις, ο αριθμός των δόσεων, τυχόν εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, οι συνέπειες καθυστέρησης της καταβολής του, η διαδικασία κατάθεσης, απόδοσης και εξόφλησης του, η δημιουργία ειδικού κωδικού στον οποίο αυτό αποδίδεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Οι προθεσμίες

Η υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις τακτοποίησης θα πρέπει να γίνεται εντός έξι μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος με τη συμπλήρωση της αίτησης και των δικαιολογητικών που θα έχει ορίσει το ΠΔ. Εντός 15 ημερών από τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών θα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή δεν παρατείνει την αναστολή κατεδάφισης, η οποία θα λήγει με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Η γνωστοποίηση αποδοχής του αιτήματος υπαγωγής θα συνοδεύεται από τον υπολογισμό του καταβλητέου ειδικού προστίμου. Η καταβολή του πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης αποδοχής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του τριμήνου θα λήγει και το δικαίωμα αναστολής από την κατεδάφιση.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ..

Κοροναϊός : Σε ετοιμότητα οι αρχές μετά το όγδοο κρούσμα

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Ποινική δίωξη στον αρχηγό της Πυροσβεστικής

Λίγες ημέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών Γιώργου Πολυκράτη, για την παραπομπή σε δίκη 27 κατηγορουμένων σχετικά με τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι,...

Η πρώτη εμφάνιση της Ντόρας μετά την αποκάλυψη για τον καρκίνο

Χαμογελαστή και αισιόδοξη για τη μεγάλη «μάχη» που έχει μπροστά της εμφανίστηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση μετά την...

Ο Μπέος έστειλε «μήνυμα» στον Ιβάν Σαββίδη για Μάκη Γκαγκάτση και λοιπούς διοικητικούς του ΠΑΟΚ

Δεν είναι μυστικό. Ο Αχιλλέας Μπέος δεν το έχει κρύψει. Κι ας μην το παραδέχεται ανοιχτά πλέον. Το έκανε πέρσι μία φορά και αμέσως...

Οργή από την οικογένεια Φύσσα για την αποφυλάκιση Πατέλη

Σφοδρή ήταν η αντίδραση την συνηγόρων υπεράσπισης της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, αναφορικά με την απόφαση-σοκ του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, με την οποία αποφυλακίζεται...

Τσίπρας για Μπακογιάννη – Είναι μαχήτρια, θα βγει νικήτρια

Με την Ντόρα Μπακογιάννη επικοινώνησε ο αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας  λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος υγείας το οποίο γνωστοποίησε σήμερα. Με...

Σχετικές ιστορίες