Οpoi ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης συμφωνία

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΑΠΑΙΤΕΊ ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΙ Ως ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑς ΕΠΙΤΡΈΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ.

Η ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗς ΤΗς ΣΥΜΦΩΝΊΑς ΚΑΙ Η ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΗς ΠΟΛΙΤΙΚΉς ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΑΥΤΉς ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕς ΕΚΤΙΜΉΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΣΑς ΠΑΡΑΧΩΡΏΝΤΑς ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣΤΕ, ΝΑ ΔΙΑΒΆΖΕΤΕ, ΝΑ ΜΕΤΑΠΩΛΕΊΤΕ, ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈς, ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΆΖΕΣΤΕ ΤΙς ΠΛΗΡΩΜΈς Ή ΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΤΕ ΜΕ ΑΥΤΌ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΊΣΚΕΨΉ ΣΑς ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΌΛΟΙ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗς ΈΧΟΥΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΊ ΣΕ ΕΣΆς. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΙ ΌΛΕς ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΊΕς, ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙς, ΥΠΟΣΧΈΣΕΙς, ΕΓΓΥΉΣΕΙς, ΕΝΈΡΓΕΙΕς, Ή ΔΗΛΏΣΕΙς ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ ΚΑΤΆ ΚΑΝΈΝΑ ΤΡΌΠΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΚΑΜΊΑ ΔΎΝΑΜΗ Ή ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ.

ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή Η ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΕΚΤΌς ΑΝ ΔΙΑΒΆΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΈΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥς ΌΡΟΥς ΧΡΉΣΗς ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ, ΤΗΝ ΕΠΊΣΚΕΨΗ, ΤΗ ΧΡΉΣΗ, ΠΛΗΡΩΜΈς ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ Ή ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ως ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΉς, ΕΝΔΙΆΜΕΣΟς, ΣΥΝΕΡΓΆΤΗς, ΠΕΛΆΤΗς, ΠΆΡΟΧΟς ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΜΠΌΡΟΥ, ΕΚΔΌΤΗς, ΔΙΑΦΗΜΙΖΌΜΕΝΟς Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΆΔΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΕς ΤΙς ΔΙΑΤΆΞΕΙς ΤΗς ΠΑΡΟΎΣΑς ΠΟΛΙΤΙΚΉς ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗς ΚΑΙ ΤΗς ΠΟΛΙΤΙΚΉς ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΑΥΤΉς ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΥΧΌΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΤΗς ΠΑΡΟΎΣΑς ΣΥΜΦΩΝΊΑς Ή ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΑΝΑΦΟΡΆς, ΤΙς ΟΠΟΊΕς Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΤΗς ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ.

ΌΛΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΚΆΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΏΝ ΣΤΕΡΟΎΝΤΑΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗς ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. ΕΆΝ ΕΊΣΤΕ ΚΆΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΏΝ, ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΟ ΝΑ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣΤΕ, ΝΑ ΔΙΑΒΆΖΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΤΕ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ. ΑΥΤΉ Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΑΡΝΕΊΤΑΙ ΡΗΤΆ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ONLINE ΝΌΜΟΥ ΠΕΡΊ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ (COPA) ΤΗς 1998.

ΑΥΤΉ Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΊ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ Ή ΘΕΑΤΉ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥς ΌΡΟΥς ΤΗς ΠΟΛΙΤΙΚΉς ΠΡΟΣΤΑΣΊΑς ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ Ως ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΈΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΛΛΈΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΎΟΥΝ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΓΙΑ ΤΟΥς ΣΚΟΠΟΎς ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΈς ΆΛΛΕς ΧΡΉΣΕΙς.

Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗς ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΛΛΆΖΕΙ ΑΠΌ ΚΑΙΡΌ ΣΕ ΚΑΙΡΌ. ΟΙ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕς ΈΧΟΥΝ ΈΝΑ ΘΕΤΙΚΌ ΚΑΘΉΚΟΝ, Ως ΜΈΡΟς ΤΗς ΕΞΈΤΑΣΗς ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΕΙ ΤΟΥς ΕΝΉΜΕΡΟΥς ΓΙΑ ΤΙς ΑΛΛΑΓΈς.

ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ ΤΗς ΣΥΜΦΩΝΊΑς ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗς

Οι επισκέπτες, οι θεατές, οι χρήστες, οι συνδρομητές, τα μέλη, οι συνεργάτες, οι μεταπωλητές ή οι πελάτες, που συλλογικά αναφέρονται στο παρόν ως “επισκέπτες”, είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Ο δικτυακός τόπος και οι κάτοχοι ιστότοπων του προκατόχου ή/και οι χειριστές είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας, που αναφέρονται στο παρόν ως “ιστοσελίδα”. Οι επισκέπτες κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι αυτή η συμφωνία over-Rules και αποσχίσει οποιαδήποτε και όλες τις συμφωνίες των επισκεπτών με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζεται σε επισκέπτες δική ηλεκτρονική ιστοσελίδα όροι χρήσης, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλες προτεινόμενες νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα επισκέπτες.

Ιστοσελίδα απορρίπτει όλους τους επισκέπτες ιστοσελίδα electonic συμφωνίες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε επισκέπτες όρους και προϋποθέσεις. Η παρούσα συμφωνία διέπει όλα τα μέρη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον επισκέπτη, η ιστοσελίδα θα διέπεται από την παρούσα συμφωνία και από τους ισχύοντες προκαθορισμένους κανόνες και νόμους που θα διευθετούνται σε δεσμευτική διαιτησία ή σε δικαστήριο της επιλογής των δικτυακών τόπων στη δικαιοδοσία της επιλογής των ιστοτόπων. Οποιαδήποτε και όλες οι συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, εγγυήσεις, ενέργειες, ή δηλώσεις από τους επισκέπτες ιστοσελίδα ή άλλη προτεινόμενη συμφωνία που διαφέρουν κατά κανένα τρόπο από τους όρους της παρούσας συμφωνίας δεν θα δοθεί καμία δύναμη ή αποτέλεσμα. Όλοι οι επισκέπτες συμπεριλαμβανομένων των μεταπωλητών, intermediarys, θυγατρικών, οι εταίροι της κοινοπραξίας, οι εκδότες, οι διαφημιστές, οι online έμποροι και όλοι οι χρήστες που επισκέπτονται ή έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο θα υπόκεινται σε αμοιβαία απελευθέρωση και οποιεσδήποτε συμβάσεις ή συμφωνίες δεν επιτρέπεται να τερματιστούν για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο χωρίς αμοιβαία γραπτή συμφωνία και σύμφωνη γνώμη της ιστοσελίδας.

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ

Αν δεν έχετε συνάψει ρητή γραπτή σύμβαση με αυτή την ιστοσελίδα για το αντίθετο, οι επισκέπτες, οι θεατές, οι συνδρομητές, τα μέλη, οι θυγατρικές ή οι πελάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε ένα εμπορικό ή δημόσιο περιβάλλον? δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το εκπέμπουν, να το αντιγράψουν, να το αποθηκεύσουν, να το εκτυπώσουν, να το πωλήσουν ή να δημοσιεύσουν οποιαδήποτε τμήματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας. Με την προβολή των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με αυτή την προϋπόθεση της προβολής και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση είναι παράνομη και μπορεί να σας υποβάλλουν αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Και πάλι, ο επισκέπτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο ή τις μερίδες αυτών, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, των αόρατων σελίδων, των συνδεδεμένων σελίδων, του υποκείμενου κώδικα ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να περιέχει η ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε λόγο για οποιαδήποτε χρήση. Τίποτα. Επισκέπτης συμφωνεί να εκκαθαριστεί ζημιές στο ποσό των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ εκτός από το κόστος και τις πραγματικές ζημίες για παραβίαση της παρούσας διάταξης. Ο επισκέπτης εγγυάται ότι κατανοεί ότι η αποδοχή αυτής της διάταξης αποτελεί προϋπόθεση για την προβολή και ότι η προβολή αποτελεί αποδοχή.

ΚΥΡΙΌΤΗΤΑ ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς Ή ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟς ΧΡΉΣΗς, ΠΏΛΗΣΗς, ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗς ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΥΤΉς ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της είναι ιδιοκτησία ή άδεια από την ιστοσελίδα. Υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα πρέπει να τεκμαίρεται ότι είναι ιδιόκτητο και πνευματικά δικαιώματα. Οι επισκέπτες δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη, εκτός εάν γίνεται με ρητή σύμβαση ή την άδεια του δικτυακού τόπου.

ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΟ SITE, ΣΥΝ-BRANDING, “ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ” ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΆ SITE ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ

Αν δεν επιτρέπεται ρητά από την ιστοσελίδα, κανείς δεν μπορεί να υπερ-σύνδεση αυτό το site, ή τμήματα αυτών, (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, λογότυπα, εμπορικά σήματα, branding ή πνευματικά δικαιώματα υλικό) για τους δικούς τους για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το URL (διεύθυνση ιστότοπου) αυτής της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς ρητή άδεια, ούτε επιτρέπεται να «πλαισιώσετε» την ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με την ιστοσελίδα για να αφαιρέσετε ή να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και να είστε υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές. Με το παρόν συμφωνείτε στην εκκαθάριση ζημιών από US $100, 000.00 συν το κόστος και τις πραγματικές ζημίες για την παραβίαση αυτής της διάταξης.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς

Η ιστοσελίδα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν τον κάθε κίνδυνο προβολής, ανάγνωσης, χρήσης ή στηριζόμενης σε αυτές τις πληροφορίες. Αν δεν έχετε διαμορφώσει διαφορετικά μια ρητή σύμβαση για το αντίθετο με την ιστοσελίδα, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως ακριβείς. Η ιστοσελίδα δεν κάνει καμία τέτοια εγγύηση.

Κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να εκπροσωπήσει με ακρίβεια αυτό το προϊόν και τις δυνατότητές του. Ακόμα κι αν αυτή η βιομηχανία είναι ένα από τα λίγα, όπου μπορεί κανείς να γράψει το δικό τους έλεγχο από την άποψη των κερδών, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσετε χρήματα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τις ιδέες σε αυτά τα υλικά. Παραδείγματα και μαρτυρίες σε αυτά τα υλικά δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση των κερδών. Κερδίζοντας δυναμικό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν μας, τις ιδέες και τις τεχνικές τους. Αυτό το προϊόν δεν είναι μια επιχειρηματική ευκαιρία και παρέχει μόνο συμβουλές και εκπαίδευση σχετικά με το διαδίκτυο και βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Αυτό είναι ένα νέο προϊόν και το σύστημα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ιστορικό των κερδών από τη χρήση του. ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΈΡΔΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟς ΜΑς, ΚΑΘΏς ΤΟ ΊΔΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΊΑΖΕ ΤΟΥς ΧΡΉΣΤΕς ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΜΥΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΈς Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΈς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ SITE ΕΊΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΜΑς ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ. ΑΝ ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΑς ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΜΑς.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ ΓΙΑ ΒΛΆΒΕς ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑς ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ ΤΗς. Ο ΕΠΙΣΚΈΠΤΗς ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΆΘΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΙΏΝ, ΣΚΟΥΛΗΚΙΏΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΏΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΆ.

Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε υπολογιστές ή λογισμικό του επισκέπτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ο επισκέπτης επικοινωνεί στη συνέχεια με από τη φθορά του κώδικα ή τα δεδομένα που είναι ακούσια περάσει στον υπολογιστή του επισκέπτη. Και πάλι, οι απόψεις των επισκεπτών και αλληλεπιδρά με αυτό το site, ή πανό ή pop-ups ή διαφήμιση που εμφανίζονται επ ‘ αυτού, με δική του ευθύνη.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ ΓΙΑ ΒΛΆΒΕς ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΛΉΨΕΙς

Ο επισκέπτης μεταφορτώνει τις πληροφορίες από αυτήν την περιοχή με αυτόν τον κίνδυνο. Ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από τη διαφθορά των κωδικών του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, ιούς και worms.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌς ΕΥΘΎΝΗς

Με την προβολή, τη χρήση ή την αλληλεπίδραση με οποιοδήποτε τρόπο με αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων banners, διαφήμιση, ή pop-ups, downloads, και ως προϋπόθεση της ιστοσελίδας για να επιτραπεί η νόμιμη προβολή του, ο επισκέπτης παραιτείται για πάντα από κάθε δικαίωμα να αξιώσεις της ζημίας οποιασδήποτε και κάθε περιγραφή που βασίζεται για κάθε αιτιώδη παράγοντα που οδηγεί σε οποιαδήποτε πιθανή βλάβη, δεν έχει σημασία πόσο ειδεχθή ή εκτενές, είτε φυσική ή συναισθηματική, προβλέψιμη ή απρόβλεπτη, είτε προσωπική είτε επιχειρηματικής φύσεως.

Αποζημίωση

Επισκέπτης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που προκαλεί βλάβη, την οποία η ιστοσελίδα υποχρεούται να πληρώσει για, ο επισκέπτης, ως προϋπόθεση για την προβολή, υπόσχεται να επιστρέψει την ιστοσελίδα για όλους.

Υποβολές

Επισκέπτης συμφωνεί ως προϋπόθεση για την προβολή, ότι κάθε επικοινωνία μεταξύ επισκέπτη και δικτυακού τόπου θεωρείται μια υποβολή. Όλες οι παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων τους, γραφικά που περιέχονται σε αυτό, ή οποιοδήποτε από το περιεχόμενο της υποβολής, θα γίνει αποκλειστική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς περαιτέρω άδεια, για εμπορική χρήση χωρίς πρόσθετη εξέταση κάθε είδους. Ο επισκέπτης συμφωνεί να κοινοποιεί μόνο τις πληροφορίες αυτές στην ιστοσελίδα, την οποία επιθυμεί να επιτρέψει για πάντα την ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κρίνει σκόπιμο. “Υποβολές” είναι επίσης μια διάταξη της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρατηρήσετε

Δεν υπάρχει πρόσθετη ειδοποίηση οποιουδήποτε είδους για οποιοδήποτε λόγο είναι οφειλόμενη επισκέπτης και επισκέπτης ρητά δικαιολογεί την κατανόηση ότι το δικαίωμα να παρατηρήσετε είναι παραιτηθεί ως προϋπόθεση για την άδεια για να δείτε ή να αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα.

Διαφορές

Ως μέρος της εκτίμησης ότι η ιστοσελίδα απαιτεί για την προβολή, τη χρήση ή την αλληλεπίδραση με αυτή την ιστοσελίδα, επισκέπτης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει δεσμευτική διαιτησία για οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά, ή διαμάχη (“αξίωση”) κάθε είδους (είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτή την αγορά, το προϊόν αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων άγρα πελατών, θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και τους όρους χρήσης θέματα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι ο επικρατούντος κόμμα, ο επισκέπτης θα γυμνό το κόστος των δικών του τελών δικηγόρου. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να προσέρχεται σε δίκη σε δικαστήριο της δικαιοδοσίας της επιλογής του ιστότοπου.

Σε καμία περίπτωση ο θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο ή να δικαστεί από κριτική επιτροπή. Θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε προδικαστική ανακάλυψη εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες. δεν θα έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε ως αντιπρόσωπος ή μέλος οποιασδήποτε κατηγορίας εναγόντων σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση που υπόκειται σε διαιτησία. η απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική με περιορισμένα δικαιώματα προσφυγής.

Το μέρος που επικρατεί επιστρέφεται από το άλλο μέρος για οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα που συνδέονται με τη διαιτησία διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, τα τέλη είσπραξης, τα τέλη έρευνας, τα έξοδα ταξιδίου.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΌΠΟς ΔΙΕΞΑΓΩΓΉς

Εάν οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την αγορά αυτή πρέπει να ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου, πριν ή μετά τη διαιτησία, θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή πελάτης συμφωνεί ότι η μόνη και η κατάλληλη δικαιοδοσία να είναι το κράτος και την πόλη που δηλώθηκαν στα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη Web εκτός αν άλλως εδώ ορίζεται. Σε περίπτωση που η εκδίκαση της δίκης είναι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, το Δικαστήριο θα είναι το ομοσπονδιακό δικαστήριο της επιλογής δικτυακών τόπων.

Μοντέλο χρέωσης και πολιτική ακύρωσης/επιστροφής χρημάτων

Οι επιστροφές χρημάτων μπορούν να ζητηθούν επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ

Θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή πελάτης συμφωνεί ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που θα εφαρμοστεί πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι αυτό της κατάστασης της καταχώρησης του ιστότοπου στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς

Ο χειριστής αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να επιτευχθεί στο admin@heopas.com